Heretic and proud of it - Хорошее. Я бы даже сказал, безусловно верное. [entries|archive|friends|userinfo]
alex_moma

[ website | Русская Фабула ]
[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Хорошее. Я бы даже сказал, безусловно верное. [Feb. 12th, 2021|08:24 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/17-ustanovok-sovetskogo-vospitaniya-ot-kotoryh-malo-polzy-no-mnogie-im-po-prezhnemu-sleduyut-2508014/
LinkLeave a comment