@+Ω=❤&♋ [entries|friends|calendar]
lookatcool

[ website | альтер-эго ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

УДОБНО [01 Jan 2022|12:00am]
[ mood | инженерг ]
[ music | Oldschool House, Trance, Techno, Breaks | ВКонтакте ]

(!) http://coub.com/view/sjnn6 (!)
хехе


http://lj.rossia.org/users/lookatcool/tag
[для связи. скринятся]

post comment

[28 Mar 2017|07:47am]
post comment

#всё. [23 Mar 2017|12:29pm]
Этот аккаунт уже или будет взломан. Я всем рассказал свой пароль,
а сменить не могу из за технической ошибки тифаретника.
Я прожил очень короткую и яркую жизнь.
Не повторяйте моей ошибки
, ребята.
1 comment|post comment

#анфотойа [22 Mar 2017|10:40pm]
[ music | http://coub.com/view/sttoh ]

post comment

#dixi [20 Mar 2017|09:03pm]
[ music | http://coub.com/view/spony ]

post comment

#λos [20 Mar 2017|04:19am]
[ mood | ` ]
[ music | http://coub.com/view/srjdp ]

post comment

http://coub.com/view/spwa5 [18 Mar 2017|04:17pm]
2 comments|post comment

#zzz [18 Mar 2017|09:13am]
[ mood | NNN ]
[ music | http://coub.com/view/s1g3t ]

post comment

#^^ [17 Mar 2017|11:19pm]
[ music | http://coub.com/view/sp7zw ]

post comment

#мрази( [17 Mar 2017|06:43pm]
[ music | http://coub.com/view/sob1n ]

post comment

#страшно? [17 Mar 2017|01:46am]
[ music | http://coub.com/view/sog57 ]

post comment

#ловушка! [16 Mar 2017|11:05pm]
[ music | https://youtu.be/tnSgnP9dZk8 ]

post comment

#insta [16 Mar 2017|10:01pm]


zавтра в школу(

2 comments|post comment

#NHM [16 Mar 2017|05:02pm]
[ music | https://youtu.be/b0j274zbInY ]

post comment

#zlo [16 Mar 2017|03:29pm]


2 comments|post comment

[14 Mar 2017|04:22pm]
[ mood | крейзи ]
[ music | http://coub.com/view/sm31l ]

post comment

#пи-ту-хи))) [11 Mar 2017|11:27pm]
[ music | https://youtu.be/-sn-9adfDHc ]

post comment

#СУТЬ [11 Mar 2017|09:25pm]
post comment

#\∞~∞/ [11 Mar 2017|08:13pm]
[ mood | *?*~*?* ]
[ music | http://coub.com/view/41okb ]

post comment

#psy~exp [10 Mar 2017|01:07am]
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]