a mne norm - November 20th, 2021 [entries|archive|friends|userinfo]
mattekudasai

[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 20th, 2021

[Nov. 20th, 2021|11:14 pm]
[Current Mood | lazy]

Link5 comments|Leave a comment

Спадщина Данвіча - Позакласні Заняття [Nov. 20th, 2021|11:19 pm]
[Tags|]
[Current Mood | geeky]

Поки що дуже радує.
Шкода що інших доповнень українською поки що нема, і не думаю що наступного року з'явиться більше одного.
Link11 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 20th, 2021 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]