serg_bronstein - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
serg_bronstein

[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Жижек про екологію Jan. 26th, 2011|12:34 am

serg_bronstein
Там 6 частин, так що даю лише посилання

Треба б якось законспектувати та викласти в текстовому вигляді.
Жижек чітко сформулював, що потрібна "екологія без природи", тобто без уявлення про природу як про "Матір-Землю","Гею", царство рівноваги, яку люди порушили. Такі уявлення Жижек кваліфікує як ідеологію (у Марксовому сенсі, тобто як перекручування реальності), причому ідеологію глибоко консервативну.

Я згоден із Жижеком у цьому пункті.
Link Read Comments

Reply:
From:
(will be screened)
Identity URL: 
имя пользователя:    
Вы должны предварительно войти в LiveJournal.com
 
E-mail для ответов: 
Вы сможете оставлять комментарии, даже если не введете e-mail.
Но вы не сможете получать уведомления об ответах на ваши комментарии!
Внимание: на указанный адрес будет выслано подтверждение.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
Message:Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.