serg_bronstein - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
serg_bronstein

[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 5th, 2011|06:26 am
terrykoo@lj
В принципі згоден. Просто, хотілось уточнити що революційні рухи на периферії зароджуються і діють не у вакуумі, а в особливому культурному і інтелектуальному кліматі свого регіону тому і ідеї запозичені із Заходу розуміються досить специфічно.
Мао, Кім Ір Сена, Пол Пота, Хо ши Міна я не згадував, бо за браком емпіричного досвіду, не ризикнув судити про далекосхідну ментальність, але очевидно деспотичний волюнтаризм там теж дуже вкорінений.
Link Read Comments

Reply:
From:
(will be screened)
Identity URL: 
имя пользователя:    
Вы должны предварительно войти в LiveJournal.com
 
E-mail для ответов: 
Вы сможете оставлять комментарии, даже если не введете e-mail.
Но вы не сможете получать уведомления об ответах на ваши комментарии!
Внимание: на указанный адрес будет выслано подтверждение.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
Message:



Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.