dancend
Recent Entries 
16th-Nov-2006 01:51 pm
by what вершаеш сине мой
by what резон вершаеши...
9th-Feb-2006 06:21 pm - експресс 2000
и тази зима - яко дим
бе он: лондра - йерусалим
експресът tat twam
и верши го един по- дин
гочаква няка своя им

о, ани, шепа дим във мрака!

(2000)
This page was loaded Mar 5th 2024, 6:50 am GMT.